Kolejny projekt z dofinansowaniem dla rodziców: „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”. Cel projektu: zwiększenie ilości osób korzystających z opieki w żłobku. Żłobek za 0zł!!! Zapisy do 30.08.2023r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na dole strony.

Założenia projektu:
1. Do projektu przyjętych zostanie 20 „nowych osób”, które nie miały i nie mają umowy z Re-Re-Kum-Kum. Projekt będzie realizowany od 01.10.2023r do 29.02.2024r.
2. Kwota czesnego wynosi 0zł/msc przez 6 miesięcy od września 2023 do lutego 2024r włącznie. Dofinansowanie jest skorelowane z dofinansowaniem 400zł w ramach złożonego przez Rodzica wniosku do ZUS w przypadku Rodziców posiadających pierwsze lub jedyne dziecko.
3. Wyżywienie w żłobku za czas pobytu jest płatne w zależności od wybranego pakietu składającego się z maksymalnie czterech posiłków: śniadanie, zupa, drugie, podwieczorek.
4. Wszystkie zajęcia w żłobku są bezpłatne.

Regulamin
rekrutacji projektu:
„Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”

§1

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu od 16. 08. 2023r., maksymalnie do 30.08.2023r. w punkcie rekrutacyjnym utworzonym na potrzeby projektu w Żłobku Re-Re-Kum-Kum przy ul. Staszica 25 lub Kościelnej 7 (Galeria Kamienna) w Starachowicach.

§2

Rekrutacja (formularz zgłoszeniowy przez stronę www.re-re-kum-kum.pl, deklaracja udziału) będzie prowadzona wg zasad równości płci:

1) Przyjętych zostanie 20 osób, kobiet (K) lub mężczyzn (M), którzy spełniają łącznie następujące kryteria formalne (kryteria obowiązkowe do zakwalifikowania do projektu – 1pkt):

-zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach

– nie posiadały i nie posiadają umowy z Re-Re-Kum-Kum

– pracują lub są na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub są osobami bezrobotnymi, które znajdą pracę w ciągu miesiąca od podpisania umowy ze żłobkiem (element aktywizujący).

2) Dodatkowo przyznane zostaną punkty preferencyjne i zastosowane zostanie pierwszeństwo rekrutacji:

– osoba pracująca i samotnie wychowująca dziecko do lat 3 lub pracująca z rodziny wielodzietnej (2 pkt).

– osoba, której dziecko jest pierwszym lub jedynym dzieckiem (3pkt)

– osoba, która nie posiada i nie posiadała wcześniej podpisanej umowy dotyczącej opieki w Żłobku Re-Re-Kum-Kum (6pkt)

§3

Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 20 osób do projektu.

§4

W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

§5

W momencie przyjęcia kompletu osób i braku możliwości zakwalifikowania kolejnych uczestników projektu w wyniku ograniczenia ilości i dostępności miejsc w żłobku, rekrutacja może zakończyć się w dowolnym dniu między 16.08.2023r, a 30.08.2023r.

§6

Koordynator Projektu sporządza protokół z rekrutacji.

§7

W przypadku rezygnacji rodzica z uczestnictwa w projekcie, komisja wznowi działalność i przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na wakujące miejsca w projekcie.

 

Starachowice, dn.16.08.2023r  

Uwaga

Wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie do projektu”, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozpoczętym procesie rekrutacji uczestników projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”. Projekt oraz proces rekrutacji do niego jest realizowany przez Klub Malucha Re-Re-kum-Kum, ul. Staszica 25, 27-200 Starachowice, który jest administratorem danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

-zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu

– mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych

– moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji